Nắp cốc 14,16,22oz lạnh
~90mm

260đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 32oz
~135mm

650đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 24oz
~128mm

550đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 12oz lạnh
~80mm

250đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 14,16,22oz nóng
~90mm

380đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 12oz nóng
~80mm

350đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 16oz
~103mm

290đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp bát 12oz
~100mm

260đ/chiếc
Kho: Còn hàng

Nắp cốc 8oz
~76mm

320đ/chiếc
Kho: Còn hàng